>Konflikthanteringskommunikation< 

Flera undersökningar visar att träning och skicklighet i förhandling är av en oerhörd vikt för hur väl affärer och samarbeten faller ut. När det gäller förhandlingskicklighet i affärslivet, så finns det stora brister. Det finns alltför många fusioner, samarbeten och affärer slutar i konflikter och mindre lönsamma projekt bara därför att man ingått i överenskommelser som egentligen inte gynnat någon part på sikt.

Enligt vårt sätt att se, skall affärsförhandling vara en positiv del i affärsprocessen, där man bygger relationer med sina affärspartners och inte, som ofta är fallet en destruktiv del där relationer ofta får ta stryk. Det går faktiskt alldeles utmärkt att förena goda relationer med en god lönsamhet. Faktiskt leder goda affärsrelationer till bättre lönsamhet.

I de flesta organisationer är det ju så att många förhandlingar är av intern karaktär. Genom detta distanspaket får samtliga medarbetare också lägga grunden för en gemensam kommunikationsplattform inom företagets/organisationens ramar när det gäller mål, kultur och värderingar. Dessutom tycker kursdeltagarna att kursen är stimulerande, rolig och lärorik.

Varför en distansutbildning?

Fördelarna med denna distansutbildning är många. Denna typ av lärande är både effektiv och ekonomisk. Kursen är utformad på ett sätt som ger deltagarna en verklig kompetens inom området. Detta får man dels genom ett kunskapslyft bestående av teorier och dels genom reflektioner, diskussioner och övningar (såväl individuella som gemensamma).

Det är denna kombination som ger en bestående kompetens. Dessutom lägger man föreläsningar, övningar, diskussions och reflektionsuppgifter inom de tider och på den plats som passar deltagare och företaget bäst.

Kreativ Förhandling

Denna distanskurs i kreativ förhandling kommer att ge en ovärderlig kompetens och skicklighet inom området förhandling. Kursen riktar sig till ledare inom näringsliv och organisationer samt medarbetare inom främst försäljning, inköp, projektledning och andra personer som är involverade i förhandlingar av olika slag.

Kreativ Förhandling har som främsta syfte att träna deltagarna i att bli bättre på att bygga överenskommelser där båda parter klart och tydligt kan notera förbättrade relationer. Samtidigt som kursdeltagarna lär sig hur man uppnår ett ökat totalvärde som gynnar båda parter vilket resulterar i att förhandlingsparterna känner tillfredställelse och känner sig som vinnare.

Det här med att nå en vinna-vinna situation är kanske lite sanning med modifikation. Vi brukar säga att “… du får det du förhandlar dig till och inte nödvändigtvis det du förtjänar”.

Pris är sällan den enda komponenten för att nå ett framgångsrikt förhandlingsresultat. Tjänster, teknik, produkt, design, finansiering, leverans, partnerskap, samarbete, kvalité och inte minst förtroende är andra viktiga variabler i en förhandling. Kursdeltagarna får ta del av de senaste
forskningsresultaten inom ämnet förhandling och de får en djup insikt i den så kallade “principöverenskommelsen” som är baserad på forskning från Harvard University i Boston, USA. Till dessa teoretiska modeller ingår unika övningar och fallstudier som bl.a. är baserade på kunskaper inom beteendeområdet NLP (Neuro Linguistic Programming).

Kursen är framtagen i regi av Skandinaviska Ledarhögskolan och Lars-Eric Uneståhl.

Det är denna tvärvetenskapliga kombination som resulterar i att kursdeltagarna får kompetens som är applicerbar på verkliga situationer och som kan användas direkt efter kursen. De verktyg och modeller som berörs i denna kurs ger färdighet i att ställa de rätta frågorna och färdigheter i interaktiv kommunikation så att deltagarna bättre kan skapa den rätta relationen med den andra parten. Man får också insikt i hur värderingar och beteendestilar påverkar förhandlingsattityd.

Förberedelser, målsättningsteknik, strategiupplägg, och förhandlings- teknik och taktik är också delar av innehållet i distanskursen.

Distanskursen kommer att ge kursdeltagarna:

• En förbättrad självinsikt runt sin egen förhandlingsstil och en förbättrad självkänsla inför
olika förhandlingssituationer.
• Bättre bedömningsförmåga av sin egen och den andra partens förhandlingsstyrka.
• Verktyg för att etablera förhandlingsstrategier och taktik.
• Nya angreppsvinklar i att bygga och förbättra relationer med affärspartners.
• Kommunikationsredskap för att bli bättre på att hantera besvärliga personer samt att bättre kunna avslöja lögner och så kallade ”fula tricks”.
• Förhandlingstekniker som gör deltagaren till en mästare inom området förhandling, vare sig det gäller traditionell affärsförhandling, långsiktig diplomati eller vardagliga överenskommelser.
• Förbättrad insikt i att hantera interkulturella skillnader Kursledare

Jan-Åke Björck har en bakgrund med över 25 år av internationell förhandlingserfarenhet. Han har varit bosatt och verksam på samtliga kontinenter och har en ingenjörsbakgrund och en civilekonomsutbildning från Australien. Han är även certifierad mental tränare, och tränare inom NLP och certifierad ICC coach.

Jan-Åke var under många år en av Ericssonskoncernens toppchefer med verksamhetsansvar (bl.a. förhandling) i ett stort antal länder världen över.

Efter Ericsson har han kombinerat sina förhandlingserfarenheter med en vidareutbildning i både Coaching, NLP och Mental Träning och är idag Sveriges kanske mest eftertraktade föreläsare inom förhandlings-området. De som genomgått utbildningen vet att teknikerna är lika användbara i affärsverksamheten som i familjelivet.

Affärsklimatförhandling

Hawkeye and Hoe